MUDr. Pavel Drlík

Lékař – urologie

V centru REHASPRING se věnuje problematice dysfunkce svalů pánevního dna. Její užší specializací je sterilita u žen, bolestivá menstruace a močová inkontinence u žen po porodu.

Vzdělání

Pregraduální vzdělání

 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – všeobecné lékařství (1993)

Odborné vzdělání a kvalifikace:

 • atestace – urologie – I. stupeň (1996)
 • atestace – urologie – II. stupeň (2004)
Praxe

Zaměstnání

 • Urologické oddělení-ÚVN-VFN, lékař (1994 – dosud)
 • Urologická klinika 1.LF UK a VFN, pedagogický úvazek (2015 – dosud)
 • Soukromá urologická ambulance (2019 – dosud)
 • 2014 – 2019 zástupce primáře urologického oddělení ÚVN-VFN Praha
 • 2006 – dosud  vedení urolitiatické poradny
 • 2010 – dosud  vedení poradny pro ženskou a mužskou inkontinenci moči a rekonstrukce pánevního dna u žen vespolupráci s dr. Zmrhalem z Gyn.-porodnické kliniky FNM
 • 2008 – dosud  vedení semikonzervativní terapie nemocí penisu

Domácí a zahraniční stáže, kurzy

 • 2008 a 2009 – odborná stáž na urologické klinice zaměřená na chirurgické řešení striktur a rekonstrukce močové trubice u mužů na univetzitní klinice v Hofu (Německo)
 • 2008 – certifikovaný kurz chirurgické léčby stresové inkontinence moči u mužů ve Vídni (Rakousko)

Další kvalifikace a odborné funkce

 • ČLK Licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor urologie (2014 – 2024)

Pedagogická činnost

 • urologické semináře a přednášky v rámci pregraduální výchovy studentů 1. LF UK (2001 – dosud)
 • přednášky a semináře v rámci pregraduální výchovy studentů fyzioterapie na FTVS UK Praha (2000- dosud)
 • přednášky v rámci certifikovaných kurzů MZ ČR pro fyzioterapeuty „Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence“ REHASPRING centrum s.r. o. Čelákovice Praha (2011 – dosud)
 • přednášky v rámci certifikovaných kurzů MZ ČR „Inkontinence u mužů a současné možnosti její terapie“ REHASPRING centrum s.r. o. Čelákovice Praha (2015 – dosud)

Projekty, výzkumná a vědecká činnost

 • spolupráce s FJI ČVUT v rámci výzkumu působení holmiového a thuliového laseru na tkáň močovodu (2004)
 • spolupráce na grantu – léčbastresové inkontinence u mužů (2002)
 • člen výzkumného týmugrantového projektu TAČR č TH03010470 (řešitelské pracoviště Stavební fakulta ČVUT) 2018-dosud
 • postgraduální doktorské studium Stavební fakulta ČVUT – Působení rázových vln u induratio penis plastica.

Členství v odborných společnostech a expertních týmech

 • ČUS JEP
Publikační a přednášková činnost:

Publikační činnost 2009

 • Vyšetřovací metody používané při diagnostice stresové inkontinence moči.
 • Chirurgické řešení stresové inkontinence moči.

Přednášky 2009

 • Profilometre horních močových cest – experimentální modely a klinické nálezy.
 • Vědecká konference 2. LF UK a FNM (duben 2009)
 • Nové možnosti terapie stresové inkontinence u mužů.
 • Mezinárodní konference Fyzioterapie 2009 (květen 2009)
 • Naše zkušenosti s cystolitotrypsí holmiovým laserem.
 • Výroční konference ČUS 2009 Praha (říjen 2009)
 • Urodynamika pro sestry
 • Edukační seminář pro zdravotní sestry, ÚVN Praha (listopad 2009)

Publikační činnost 2010

 • Drlík P., Kohler O: Naše zkušenosti s aplikací rázové vlny u pacientů s induratio penis plastica (průměrná doba sledováné 13 měsíců). Ces Urol 2010, 14(3): 1-3
 • Drlík P: Nykturie – současné možnosti terapie. Urolog. pro praxi 2010, 11(4):
 • Drlík P, Bartoníčková K: Metafylaxe – současné možnosti. Lékařké listy září 2010

Přednášky 2011

 • Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou pro sestry (regionální konference ČAS březen 2011)

Publikační činnost 2011

 • Drlík P., Jarolín L., Kawaciuk I., Kohler O.: Čtyřkanálová profilometre pelviureterálního přechodu (PUP) u skupiny pacientů se stenózou PUP před a po endopyelotomii. (poster Vědecká konference 2011, 13. – 14. 4. 2011 FNM)
 • Drlík P.: Konzervativní léčba inkontinence moči. Abstrakt. Fyzioterapie 2011 – vývoj technik, metod a konceptů ve fyzioterapii.
 • Drlík P., Jarolín L., Kawaciuk I., Kohler O.: Čtyřkanálová profilometre pelviureterálního přechodu (PUP) u skupiny pacientů se stenózou PUP před a po endopyelotomii . (komentovaný poster na Výroční konferenci ČUS říjen 2011)

Publikační činnost 2012

 • Drlík P., Loško J, Křístek V, Kohler O.: Matematické modelování deformace penisu při induratio penis plastica po terapii rázovými vlnami (SWT). Ces urol 2012, 16(1):37-42
 • Drlík P, Kohler O, Bartoníčková K. Kombinovaná terapie u pacientky s cystinovou nefrolitiázou. Ces Urol 2012,16(Suppl 1):19-92
 • Drlík P, Loško J, Křístek V, Kohler O. Matematické modelování deformace penisu u induratio penis plastica při terapii rázovými vlnami. Ces Urol, 16(Suppl 1):5-17

Přednášky 2012

 • Drlík P. TOT in-out –video. III.ročník workshopu pokroky v urogynekologii. 6.-7.9 2012 Kyjov
 • Drlík P. Nykturie. Seminář urologické kliniky FNM a 2. LF UK, 11.10.2012
 • Drlík P. Novinky v SWL. Seminář urologické kliniky FNM a 2. LF UK, 14.6.2012

Publikační činnost 2013

 • Drlík P., Zmrhal J., Kočárek J., Belej K., Kaplan O., Chmelík F., Brdlíková Š., Kučerák J.: Naše desetileté zkušenosti s implantací suburetrálních pásek pro stresovou inkontinenci moči TVT a TVT-O. Ces Urol 2013, 17(Suppl 1): 21-96
 • Drlík P.: Noční polyurie jako jedna z příčin urologických obtíží u starších pacientů. Urologie pro praxi 2013, 14(3), s 126-128
 • Praktická urologie v kasuistikách Michaela Matoušková a kol. Vydavatel Axonite CZ, rok vydání 2013, počet stránek 232. Kapitoly: Úvod do problematiky a rozdělení urolitiázy (str. 191-196), Metafylaxe urolitiázy (str. 203-208).

Přednášková činnost 2013

 • Naše desetileté zkušenosti s implantací suburetrálních pásek pro stresovou inkontinenci moči TVT a TVT-O. (Výroční konference ČUS, Karlovy Vary 2013. Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).

Přenášková a publ. činnost 2014

 • Novinky v chirurgické léčbě non-neurogenních LUTS u mužů. Autor: Drlík Pavel (přednáška, 2014 Pražský urologický seminář v hotelu Histon)
 • Naše 7leté zkušenosti s aplikací rázové vlny u mužů s induratio penis plastica.Autoři: Drlík P., Kočárek J., Belej K., Chmelík F., Brdlíková Š., Gabrielová P., Hoření E. Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha. Ces Urol 2014, 18(Suppl 1):21-109 (komentovaný poster na konferenci ČUS 2014, v tisku Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).

2014 – spoluautorství

 • Hodnocení absolutní indikace operační léčby BPH u pacientů s prokázanou cystolitiázou (článek do České urologie, 2014). Autoři: Chmelík František, Belej Kamil, Köhler Oto2, Kaplan Ondřej2, Kočárek Jiří, Drlík Pavel, Brdlíková Šárka
 • Resekce ledvin v řízené hypotenzi (komentovaný poster na konferenci ČUS 2014). Autoři: Chmelík F., Kočárek J., Belej K., Drlík P., Brdlíková Š., Gabrielová P., Hoření E., Tyll T., Spálený A., Šimanová Z. Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN (Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).
 • Sedmileté zkušenosti s rekonstrukčními operacemi distální uretry u mužů. Autoři: Belej K., Drlík P., Chmelík F., Brzlíková Š., Kočárek J. Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha(komentovaný poster na konferenci ČUS 2014, Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).
 • 10 let endoskopické radikální prostatektomie v ÚVN. Autoři: Kočárek J., Belej K., Drlík P., Brdlíková Š., Gabrielová P., Hoření P. Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha (komentovaný poster na konferenci ČUS 2014, v tisku Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).

Přednášková činnost 2015

 • Radikální prostatektomie a postprostatektomická inkontinence moči. Autor: Pavel Drlík. Fyzioterapie bez hranic, Čelákovice 2015. Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).
 • Manchesterská operace (Fothergill). Autoři: Pavel Drlík, Jan Zmrhal. Pokroky v urogynekologii, Kyjov 4.-5. června 2015 (Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).
 • Je možno se poučit z historie operativy prolapsu pánevního dna? Autoři: Jan Zmrhal, Pavel Drlík. Pokroky v urogynekologii, Kyjov 2015 (Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).

Publikační činnost 2015

 • Drlík P., Zmrhal J., Kočárek J.: Suburetrální pásky pro stresovou inkontinenci – 10 let zkušeností. Urologie pro praxi 2015, 16(1)
 • Drlík P., Kočárek J.: Sedmileté zkušenosti s aplikací rázových vln u mužů s induratio penis plastica (IPP). Ces Urol 2015, 19(4)

Přednášková a publikační činnost 2016

 • Drlík Pavel: Kazuistika dlaždicového karcinomu ledvinné pánvičky (nekomentovaný poster na konferenci ČUS 2016, Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).
 • Drlík Pavel: Dlouhodobé zkušenosti s dvoudobou uretroplastikou u těžkých recidivujících struktur bulbární uretry (komentovaný poster na konferenci ČUS 2016, Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).

Přednášková a publikační činnost 2017

 • V. Konference fyzioterapie Čelákovice 2017. Drlík Pavel, Zmrhal Jan: Naše 14leté zkušenosti s implantací suburetrálních pásek pro stresovou inkontinenci moči (Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN).
 • Urologie pro praxi. ISSN 1213-1768, ročník 18, 2017. Urol. praxi 2017, 18(4): 154-157. Název článku: Enuréza rezistentní na léčbu. Autoři: Drlík Pavel, Drlík Marcel, Heráček Jiří, Kočárek Jiří
 • Drlík P, Čermák M, Kočárek J.: Kombinované řešení poúrazového kompletního uzávěru bulbární uretry. Výukové centrum LF a FN Hradec Králové, duben 2017
 • Drlík P., Čermák M., Hoření E., Heráček J., Kočárek J.: Kombinované řešení poúrazového kompletního uzávěru bulbární uretry. 63. výroční konference ČUS ČLS JEP říjen 2017 Plzeň, Česká urologie. 2017.21,3 (suppl A). s. 67
 • Drlík P., Čermák M., Heráček J., Pacigová D., Kočárek J.: Endoskopické řešení objemné polypoidní uretritidy jako příčiny ureterohydronefrozy. 63. výroční konference ČUS ČLS JEP říjen 2017 Plzeň, Česká urologie. 2017.21,3 (suppl A). s. 68
 • Pacigová D., Čermák M., Drlík P., Heráček J., Kočárek J.: Ureteric extraction of extraluminally located stone. EAU 17th Central European Meeting (CEM) in conjunction with national 63rd annual conference of the Czech Urological Society (CUS), Abstrakt z konference vytištěný ve sbornících s ISSN či ISBN:

Přednášková a publikační činnost 2018

 • Manchesterská operace (Fothergill) – video. Drlík P., Zmrhal J., Pacigová D., Čermák M., Kočárek J. Výroční konference ČUS , říjen 2018, Ostrava
 • Naše 15leté zkušenosti s implantací suburetrálních pásek pro stresovou inkontinenci moči. Drlík P, Zmrhal J. Konference: Pokroky v urogynekologii a léčbě močové inkontinence. Kyjov 2018 (pořádané sekcí urodynamiky, neurologie a urogynekologie ČUS a Českou akademií urologie

Přednášky 2019

 • Odložené dvoudobé endourologické řešení traumatického distrakčního poranění zadní uretry. Drlík P. – Urologické oddělení ÚVN VoFN Praha, Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Čermák M – Urologické oddělení ÚVN-VoFN Praha. Abstraktum bylo Vědeckým výborem 65. výroční konference České urologické společnosti přijato do programu konference jako: Video v sekci Funkční urologie a rekonstrukce v 18. 10. 2019
 • Rekonstrukce bulbární uretry po rozsáhlem zánětlivém abscedujícím procesu v oblasti hráze na podkladě cizího tělesa v uretře. Drlík P – Urologické oddělení ÚVN VoFN Praha, Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Čermák M – Urologické oddělení ÚVN-VoFN Praha, Krejčí V – Urologické oddělení ÚVN VoFN Praha. Abstraktum bylo Vědeckým výborem 65. výroční konference České urologické společnosti přijato do programu konference jako: Video v sekci Funkční urologie a rekonstrukce, 18. 10. 2019
 • Odložené dvoudobé endourologické řešení traumatického distrakčního poranění zadní uretry – cut to light (Ho YAG laser). Autor: Drlík P. Urologické oddělení ÚVN-VoFN Praha, Urologická klinika 1. LF UK a VFN. 7. ročník Videosemináře Tipy a triky v urologické operativě (červen 2019 Hradec Králové) – přednáška
 • Název: Botulotoxin a jeho význam v urologii. Autor: Drlík P. Urologické oddělení ÚVN-VoFN Praha, Urologická klinika 1. LF UK a VFN. Novinky ve Fyzioterapii – Konference Rehaspring (Liberec – září 2019), publikováno ve sborníku
Předvolby ochrany osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, mohou se prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládat informace z konkrétních služeb, obvykle ve formě souborů cookie. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Je třeba upozornit, že zablokování některých typů souborů cookie může mít vliv na vaše používání našich webových stránek a na služby, které vám můžeme nabídnout.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Naše webové stránky používají soubory cookie služeb třetích stran. Definujte své preference ochrany osobních údajů a/nebo souhlas s používáním souborů cookie.